Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Boters 1:34, 1:35, 1:49, Hemmungs 1.66, Stenstugu 1:19, Grannlag och gårdsmiljöer

Längst västerut i Anga socken ligger detta grannlag med tre 1700-talsgårdar.

Grannlagets bebyggelse är mer eller mindre förändrad, men med delar av det äldre bebyggelsemönstret intakt.

Boters sydligaste part (1:34) har en manbyggnad i sten från sekelskiftet med hög stenfot och flerdelad plan. Flygeln är något yngre och ladugården något äldre.

Boters sydöstra part (1:35) har en liknande manbyggnad med lite ålderdomligare drag, byggd 1887. Här finns också en smedja.

Hemmungs 1:66 har en gårdsmiljö med stenbyggnader från 1850-talet som ligger vid vägen och har stor betydelse för bebyggelsemiljön. Flygeln är äldre än manbyggnaden, liksom smedjan. Den (1987) förfallna ladugården stammar från 1800-talets slut.

Stenstugu 1:19 är en obetydligt förändrad gårdsmiljö från 1880-talet med stenbyggnader samt rosa manbyggnad med veranda. Gårdsmiljön är obetydligt förändrad. Flygeln är jämnårig med manbyggningen medan ladugården kan vara äldre.