Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Odlingslandskapet: Anga

Anga socken är rik på skog och hällmarker. Vid kusten finns delvis betade strandängar.

Odlingsbygden utgörs av ett småskaligt, mosaikartat landskap, där riklig lövvegetation omväxlar med karga enbevuxna betesmarker.

Längs vägar finns ask och lövrik dikesvegetation. Vid Liffride och söder om kyrkan finns lövdungar och ängen med ek, ask, alm och hassel.

Utmarker och hagmark

Ängs- och hagmarksinventeringen har registrerat ett knappt tiotal områden med betespräglade utmarker. Så gott som alla dessa hävdas svagt eller inte alls. Nästan 10 områden med hagmark, det vill säga före detta slagen mark, har kommit med i inventeringen. Endast tre av dessa hävdas emellertid.

Havsstrandäng och slåttermarker

Av havsstrandäng finns cirka 35 hektar, men även här är hävden svag eller saknas.

Området kan uppvisa sammanlagt sex slåttermarker som hävdas eller hävdats i sen tid. Av dessa bör Anga prästäng nämnas som ett mycket värdefullt ange med en mycken artrik flora.

Vid Baju i Anga finns Gotlands sista slagna havsstrandäng med ovanför liggande fastmarksängar. Liste strandäng är ett vackert och värdefullt ange strax söder om Hammars i Norrlanda.

Huvuddelen av området ingår i Angå socken. Till området hör också mindre delar av Norrlanda och Gothems socknar.