Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvården anmäler fyra fall enligt lex Maria

Fyra händelser har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Det inträffade ledde till - eller kunde ha lett till - allvarliga vårdskador.Nu ska händelserna utredas av sjukvården på Gotland.

-I efterhand ser vi att det som skedde drabbat patienterna på ett allvarligt sätt, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Då ska vi både utreda själva och låta IVO granska vår utredning. Syftet är att upptäcka eventuella brister och på så sätt göra vården säkrare.

Fall 1
Kvinna i åttioårsåldern. Inlagd på vårdavdelning pga. stroke. Föll ur sin rullstol och ådrog sig multipla frakturer i ansiktsskelettet. Förlorade två tänder.

Fall 2
Kvinna i sjuttioårsåldern. Insjuknade i hemmet med strokesymptom. Anhöriga tog kontakt med sjukvårdsrådgivningen, som rekommenderade att kvinnan skulle föras till Akutmottagningen på Visby lasarett. På akuten togs beslut att inte ge trombolysbehandling. Grunden för bedömningen kan ha varit felaktig.  Kvinnan har kvarstående förlamning och är nu rullstolsbunden.

Fall 3
Kvinna i sjuttioårsåldern med cancer, hjärt- och njursvikt. Inlagd efter bukoperation, hade en stomi (tarmöppning på magen). På avdelningen skulle en kaliumlösning ges via stomin till magtarmkanalen. Av misstag gavs injektionen i stället intravenöst, i samband med att ett tidigare dropp skulle avlägsnas. Kvinnan fick hjärtarytmi och förlorade medvetandet en kort stund. Hon övervakades några timmar på Intensivvårdsavdelningen, men tillståndet stabiliserades snabbt.

Fall 4
Kvinna i tjugoårsåldern. Sökte på psykiatriska mottagningen pga. ångest, sömnsvårigheter och aggressionsutbrott sedan några månader. Fick antidepressiv och ångestdämpande medicin. Vid en uppföljning fyra månader senare hade kvinnan kvar symtomen. Hon fick ny medicin men var ännu sämre två veckor senare. Då uppmärksammades att prov som tagits på en annan mottagning tre månader tidigare visade påverkan på ämnesomsättningen. Utredning på endokrinologiska mottagningen på Visby lasarett visade att kvinnan haft en inflammation i sköldkörteln, som då läkt ut.