Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budget

Regionfullmäktige beslutar om en strategisk plan och budget för kommande år i juni.

Driftbudgeten är ettårig med en plan för de kommande två åren. Investeringsbudgeten är tvåårig med en plan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten revideras och stäms av varje år.

Beslutet om utdebiteringen, det vill säga hur hög skatten ska vara kommande år, beslutas av regionfullmäktige i november.

Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys

Ett stort antal aktiviteter och beslut leder fram till att fullmäktige slutligen bestämmer vilka prioriteringar man vill göra och vilka ekonomiska ramar som gäller.

Processen inleds med att ta in fakta om omvärlden och verksamheternas måluppfyllelse, vilket analyseras i en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen fördjupas på nämndnivå vid dialogmöten med regionledningen. Där diskuteras också nämndens förutsättningar de närmaste åren utifrån resultat av analysen och förväntade förändringar.

Strategiska planer för varje nämnd

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till driftbudget och investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och lägger fram ett förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen och de övergripande ekonomiska förutsättningarna. Om budgeten behöver justeras gör regionfullmäktige det i november.

Fördelning av budget i verksamheterna

Då fullmäktige i juni beslutat om de ekonomiska ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. 

Hitta direkt