2003-02-20, §§ 50-74

Utskrivet från: http://gotland.se/7607
Regionstyrelsen 2003-02-20
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl. 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande

Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande, ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (m), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare

Övriga närvarande

Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Stefan Nypelius, (c)
Rose-Marie Stenbom (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Claes Kullberg, bitr. regiondirektör

Sekreterare:
Ann Egefalk tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande
2003-03-04

Datum för anslags nedtagande
2003-03-26