Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö och klimat

Det femte målet i Vision Gotland 2025 är att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

De stora utmaningarna för att bygga ett hållbart samhälle på Gotland gäller energiförsörjning, tillgången på rent dricksvatten och en levande Östersjö. Det gäller att utveckla ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp och en god och hälsosam bebyggd miljö, hållbar förvaltning av produktiv mark och förutsättningar för att bevara olika natur- och kulturmiljöer.

Gotland har som mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och bygger på en hög andel av lokalt producerad förnyelsebar energi. Flera aktörer samverkar inom energiområdet på Gotland. Möjligheterna ligger i att utnyttja potentialen för bioenergi, vindkraft och solenergi.

Läs mer via länkarna.