Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mötesplatsen Gotland

Det tredje målet i Vision Gotland 2025 är att Gotland ska bli den naturliga mötesplatsen i Östersjön. Varumärkeslöftet ”Gotland den magiska ön” ska användas för att tillvarata hela samhällets behov av mötesplats. 

Besöksnäringen är en av Gotlands viktigaste näringar. Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i besöksnäringen. Fler inflyttare leder till ökad befolkning och en förbättrad kompetensförsörjning. Fler nya företag leder till fler arbetstillfällen, en breddning av näringslivet, höjd kompetens och ökad inflyttning. En ökning för samtliga målgrupper bidrar till en ökad tillväxt i näringslivet.

Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet, som är en viktig tillväxtzon i Europa. EU:s strategi för Östersjöregionen har ytterligare satt fokus på utvecklingen och Gotland har genom sin position och sitt nära samarbete med andra regioner i området en naturlig del i detta. 

Läs mer via länkarna.