Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alva kyrka

Alva kyrka ligger omgiven av ett antal gårdar intill den tidigare huvudvägen. Den är, liksom många kyrkor på södra Gotland, uppförd av putsad sandsten.

Den välbevarade romanska kyrkan har kor med absid från 1200-talets början och ett något yngre långhus.

Tornet

Intill reser sig nederdelen till ett mycket kraftigt västtorn från omkring 1300.Detta torn uppfördes aldrig till sin avsedda höjd men dominerar ändå byggnaden.

På tornet reser sig en spira med ljudgluggar och ett litet skärmtak, i vilken klockvåningen är inrymd. En trappa löper i norra tornmuren.

Exteriör

Sakristian på korets norra sida är från 1780 och ersatte då en äldre.

Kyrkan har två ingångar, bägge i söder. Dels en romansk korportal med reliefprydda kolonnettbaser, dels en, synbarligen hastigt hopfogad, gotisk portal på tornets södra sida.

På långhusets norra sida finns en nu igenmurad romansk portal, som flyttats dit från långhusets södra sida.

Interiör

Koret täcks av ett murat tunnvalv, långhuset har ett plant innertak av trä, ringkammaren ett kryssvalv. Interiören domineras av ett stort krucifix från 1200-talet.

På långhusets norra mur finns kalkmålningar från sen medeltid och ett ristat geometriskt mönster, sannolikt en fullskaleritning till delar av tornets sydportal. Altaruppsatsen av sandsten tillkom 1671.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.