Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bunge gamla skola. Byggnaden är ett byggnadsminne.

Gotländsk skolhistoria

Under 1600-talet började den första ”folkundervisningen” i Sverige. I en förordning på 1630-talet krävdes att gotländska församlingarna skulle tillsätta klockare och skolmästare.

Under skolväsendets tidigaste period gavs undervisning 20 dagar om året i läsning av katekesen, psalmboken och bibeln men också i sång där eleverna skulle bistå i kyrkan.

Omkring 1700 fanns skolmästare i de flesta pastorat. Hundra år senare fanns skola i 77 av församlingarna, där klockaren vanligen var lärare.

I Visby byggdes en skola och på Gotlands landsbygd fanns en handfull skolor uppkomna på privata initiativ. I de flesta socknar roterade dock undervisningen i tillfälliga lokaler som fattigstugor, sockenstugor eller i kök och matsalar på gårdarna.

Folkskolestadgan 1842

1843 fanns 31 skolor på landsbygden som undervisade cirka 20 procent av barnen mellan 7 och 14 år. I och med folkskolestadgan 1842 ökade kraven på undervisningen utöver de rent kyrkliga ämnena med införande av läsning, skrivning och räkning.

Skollokaler skulle ligga nära skolstyrelsens ordförande, som alltid var prästen och bekostas av församlingen. Tillsammans med utgifter för lärare och utrustning blev det en tung pålaga för socknens invånare innan staten mot slutet av 1800-talet övertog kostnaderna.

Från 1842 och fram till 1848 byggs ett stort antal skolor och den obligatoriska skolan spriddes över hela ön. Inledningsvis hade dock många församlingar ekonomiska svårigheter att efterleva kraven. Det tog många decennier innan alla gotländska barn kunde gå i egen sockenskola.

Sekelskiftet 1900

1860 hade antalet fasta skolor ökat till 67 fasta och vid sekelskiftet 1900 fanns 94 folkskolor men också 61 småskolor för vilket det blev ett lagkrav år 1916.

1919 genomfördes den 6-åriga folkskolan med heltidsläsning. Kraven på skolbyggnaderna ökade med bättre utrymme, värme, ljus och utrustning och ofta också med en lärarbostad i byggnaden.

Från 130 folkskolor på Gotland...

Som mest var antalet på 1940-talet då det fanns drygt 130 folkskolor på Gotland, när de undan för undan började läggas ned i samband med sammanslagningar.

Vid kommunsammanslagningarna på 1950-talet blev ofta de nya 14 storkommunernas första satsningar att bygga det som kom att betecknas centralskolor.

....till 19 skolor utanför Visby

Idag finns förutom i Visby 19 skolor kvar på landsbygden och som i de flesta fall har utvecklats på samma plats som de första skolhusen.