Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Othem Prästgården 1:2, skola (byggnadsminne)

Skol byggdes 1898 då Slite samhälle - och därmed Othems socken - på allvar började växa befolkningsmässigt. 

Fram till 1880-talet gick alla barn från Othems församling i Hamnskolan i Slite (nu riven).

Skolbyggnaden är idag församlingshem och pastorsexpedition och skoltomten tillhör "Kyrkbacken" i Othem och är klassad som byggnadsminne.

På skoltomten finns fyra byggnader: skolan, ladugård, före detta sockenmagasin uppfört på 1840-talet, samt en fristående källare. Intill den ett öppet vedskjul.

Skolan ligger helt öppet mot väster men i öster sluttar terrängen svagt uppåt med karaktär av glesbevuxen äng.

En gles rad av askar och lönnar omramar fastigheten, utanför denna ram ligger i söder dock före detta ladugården och sockenmagasinet.