Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fastigheten Östergarn Prästgården 1:3 Skolan.

Skolorna

Den första skolundervisningen på Gotland startade under 1600-talet.  Under 1940-talet fanns drygt 130 folkskolor på Gotland. Idag finns 19 utanför Visby. Skolbyggnaderna har ofta i sig själva har ett stort kulturhistoriskt värde. Men de har också ofta som plats för möten, förblivit en viktig del i det gotländska lokalsamhället.

Skolorna i bebyggelsemiljön

De gotländska folkskolorna har genom sin ofta traditionella byggnadsstil med placering i närhet till kyrkorna blivit en väsentlig del socknarnas centrala bebyggelsemiljöer vilka ofta har en stark regional prägel. 

Förutom att skolbyggnaderna ofta i sig själva har ett stort kulturhistoriskt värde, som välbevarade äldre skolmiljöer, har de blivit en viktig del av det allmänna byggnadsbeståndet i det gotländska lokalsamhället med användning för föreningsmöten, bystämmor och kommunala sammanträden mm.

Nästan inga skolbyggnader har lämnats att förfalla. Av de 130 skolbyggnader som inventerades i slutet av 1900-talet fanns cirka 40 procent kvar i kommunal ägo medan övriga övertagits av föreningar och församlingar och i 25 procent av fallen av privatpersoner. (2013)

Skolträdgårdarna

På Gotland har trädgårdsämnet funnits med från folkskolans första början. Skolträdgårdarna blev en del av skolans miljö. De trädgårdsmiljöer som ännu finns kvar är värdefulla som bärare av kunskap kring en nu nedlagd epok av skolväsendet.

Läs mer om skolträdgårdarna här

Gotländsk skolhistoria

Allmän undervisning har funnits sedan 1600-talet. 130  folkskolor fanns som flest på ön. 2013 finns 19 skolor kvar utanför Visby.

Läs mer om skolornas historia på Gotland här.