Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vatten på Gotland

Vem bestämmer över hur vi använder vattnet i samhället? Vems behov ska prioriteras? Kommer vattnet att räcka även i framtidens förändrade klimat?

På en ö som Gotland kretsar mycket kring vatten. Det är många intressen som ska vägas samman. Jordbruk, bebyggelse och kalkindustri är tre faktorer som påverkar vattnet, var och en på sitt sätt. Till detta kan man dessutom lägga osäkerheten hur ett förändrat klimat kommer att påverka tillgången på vatten på ön. Grundvattennivåerna har de senaste åren varit onormalt låga, vilket resulterat i begränsningar av vattenanvändningen i det kommunala VA-nätet, till exempel i form av bevattningsförbud, men också sparkampanjer och information. 

De senaste åren har uppmärksamheten kring vattenfrågan ökat markant. 2014–2017 genomfördes ”Vatten på Gotland”, ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland. Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten och syftade till att öka den lokala samverkan och på sikt skapa en mer landskapsbaserad förvaltning av öns grund-, yt- och kustvatten. 

Projektet bestod av ett övergripande ramprojekt och totalt nio delprojekt. Region Gotland genomförde tre av dessa: 

  • Kretslopp vid nybyggnation undersökte hur det lokala omhändertagandet av slam från enskilda avlopp skulle kunna öka, 
  • Tillsyn och information kring vattenförsörjningslösning utvecklade en tillsynsmodell för borrade vatten- eller bergvärmebrunnar och tog också fram ett allmänt informationsmaterial kring grundvatten och enskilda brunnar på Gotland samt
  • Samhällsekonomisk analys av Roma vattenskyddsområde.

Vattendialogen

Mellan 2014 och 2017 genomfördes också en heldagskonferens i slutet av varje år, Vattendialogen. Syftet var att skapa en mötesplats för alla vattenintresserade på Gotland, för inspiration och idéutbyte. Varje vattendialog har haft ett speciellt tema.

Ramprojektet är nu avslutat och konferensen arrangeras i fortsättningen av Blått centrum Gotland (se nedan). Mer information om nästa konferens hittar du via länken campusgotland.uu.se. Via den länken hittar du också mer information kring hela ramprojektet "Vatten på Gotland" och de genomförda vattendialogerna.

Blått centrum Gotland

Blått centrum Gotland är ett utvecklingscentrum för vattenfrågor på Gotland och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland. Blått centrum har tre huvudsakliga syften:

  • Fånga upp och vidareutveckla regionala utvecklingsfrågor kopplade till kust-, yt- och grundvatten,
  • stärka det inomregionala samarbetet i vattenfrågor på Gotland samt
  • med hjälp av extern finansiering öka länets tillgång till utvecklingsmedel på området.

Verksamheten drivs 2017–2021 som en försöksverksamhet med Uppsala universitet Campus Gotland som projektägare. Blått centrum Gotland genomför bland annat de två årligen återkommande publika konferenserna "Vattendialogen", med regionalt fokus, samt "Östersjödagarna" under Almedalsveckan, med nationellt och internationellt fokus.

Kontaktuppgifter och mer om de projekt som drivs vid Blått centrum hittar du via länken längst ned på sidan.