Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blåeld på strandvallar vid riksintresseområdet Närsholmen med angränsande kust.

Riksintresse för naturvård

Ett område av riksintresse är ett naturområde som inte bara är intressant för Gotland utan även för hela Sverige.
Oftast är det ett område med unika och flertalet samlade naturvärden inom ett område som bedömts mycket
viktiga att bevara för eftervärlden.

Exempel på ett område av riksintresse för naturvården är Nordvästra Fårö.
I länklistan nedan kan man läsa följande om Nordvästra Fårö;

"Ett område vars särprägel betingas av en kombination av de geologiska förhållandena och kulturpåverkan.
Inom området förekommer unika bildningar i form av klintar, raukar, strandvallar och klapperfält. Naturreservatet Digerhuvud inrymmer Sveriges största sammanhängande raukområde."