Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skansudd vid Brucebo.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda naturområden inom EU. Nätverkets mål är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer.

Som medlemsland i EU och i nätverket Natura 2000 har vi tagit på oss att skydda viktiga områden samt att genomföra åtgärder för att långsiktigt och hållbart bevara arter och livsmiljöer som finns med i Art- och habitatdirektivet.

I Art- och habitatdirektivet anges de arter och naturtyper som ska skyddas inom EU. Naturtyperna som står med i direktivet är skyddsvärda i ett EU-perspektiv och behöver inte vara ovanliga just här till exempel barrskog (Västlig taiga). Dessa naturtyper kallas för Natura2000 habitat och har inom Natura2000 områden ett mycket starkt skydd.

En verksamhet i eller omkring ett Natura 2000-område får inte bedrivas om det på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. Det betyder att man måste ta hänsyn till området även om den åtgärd man vill utföra ligger utanför det skyddade området. På grund av detta har vi i Naturvärdeskartan lagt in en buffert på 300 meter runt varje Natura 2000-område för att uppmärksamma om närheten till det skyddade området.