Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Naturreservaten Grötlingboholme och Rone Ytterholme.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald och för att vårda och bevara särskilt värdefulla naturmiljöer och hotade växt- och djurarter. 

Naturreservaten är även till för oss människor, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i oexploaterad, rofylld, vacker eller intressant natur.

Vid naturreservaten finns skyltar med information om området med bland annat exempel på vilka växter och djur man kan hitta. Ibland finns det en spång eller stigar för att vi enkelt ska kunna ta oss fram i området.

Ett naturreservat kan bildas av antingen Länsstyrelsen eller Kommunen.

Av de gotländska naturreservaten, har två reservat, Galgberget och Södra hällarna, bildats av Region Gotland.