Kontakt

Enhet Miljö- och hälsoskydd
Telefon 0498-269590

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Exempel på brunnstyper och vad som behöver åtgärdas

Grävd brunn med vacker stensättning från 1800-talet. Under 50-talet har brunnen försetts med ett borrhål i mitten av brunnen.  Foderröret står under vatten och förorenat ytvatten kan strömma  direkt ner borrhålet.  I första hand behöver foderröret förlängas så att det når upp över vattenytan.

 

Brunn.

Nyanlagd grävd brunn. På grund av springor mellan lock och brunn har storråttor kommit in under den torra årstiden och dränkt sig. 
 
I första hand behöver brunnen göras ren, chockkloreras och locket behöver tätas. Ventilation kan anordnas med huv som har skyddsnät. 
 
Tänk på att möss tar sig igenom en 8 mm springa. Sniglar och insekter behöver mindre än så!
 
 
Brunn.
Grävd stensatt brunn från 1901 som även är spettad ner i berget. Ca 20 m från brunnen ligger hästarnas gödselhög.  Ytvatten strömmar in igenom stensättningen. Brunnen har tagits ur bruk på grund av att den har en föråldrad konstruktion. 
 
Om brunnen är sprängd ner i berget bör man täta med lermassor upp till där berget övergår till jordlagret för att förhindra att förorenat ytvatten tar sig ner i berggrundssprickor och vidare till borrade brunnar. 
 
Tänk på att sådana här vattenbrunnar har ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras. De utgör dessutom ett trevligt inslag på tomten och berättar om äldre tider, innan man hade vatten indraget.
 
 
Brunn.
Så kallad ”nedstigningsbrunn” med borrhål. Den ska egentligen vara torr och fungera som en inspektionsbrunn, men ofta tränger ytvatten in genom sprickor i brunnens sidor under vinterhalvåret. Vanligt är även att möss och sniglar och andra smådjur tar sig in under torrsomrar för att söka vatten. 
 
Här ser man att borrhålets foderrör  mynnar under vattenytan och eventuella föroreningar i ytvattnet kan rinna direkt ner i borrhålet. Brunnstypen är vanligt mellan ca 1950 till 1980-talet.  
 
Foderröret behöver förlängas eller tätas av mot ytvattnet. I första hand är detta ett arbete som bör utföras av en fackman såsom en brunnsborrningsfirma eller rörmokare.
 
Brunn.