Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slam från enskilda avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall, det är bara regionen eller den entreprenör som regionen anlitat som får hämta slam.

Undantag från hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan efter anmälan/ansökan till miljö- och byggnämnden hanteras på jordbruksfastighet.

För att omhänderta slam på jordbruksfastighet måste det hanteras på så vis att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Detta innebär bland annat följande:

  • fastigheten måste ha tillräckligt med spridningsarealer.
  • avloppsanläggningen måste vara utförd enligt beviljat beslut från miljö- och byggnämnden.
  • obehandlat slam ska brukas ner inom 24 timmar från spridningstillfället.

Slam får inte användas på:

  • betesmark
  • åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom tio månader räknat från spridningstillfället.
  • mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, undantaget på träd.
  • mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.

Slam från slamavskiljare hämtas normalt en gång per år. Hämtning av slam vartannat år kan i vissa fall beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden.