Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga frågor och svar

1. Får jag hyra ut min strandbod för att tjäna in pengar till underhåll och renovering?

Ur bygglovsynpunkt så betraktar vi fiskebodarna som förråd, som endast får användas för enstaka övernattningar. Vem som övernattar har ingen avgörande betydelse.

Men om fiskeboden hyrs ut affärsmässigt betraktas användningen som boende, vilket är bygglovpliktigt.

Generellt är byggnadsnämnden mycket restriktiv till att bevilja bygglov för ändrad användning från förråd till fritidshus då det innebär en rad följdkrav som normalt inte är lämpliga ifall man vill bevara dess karaktär som fiskeläge.

 

2. Taket på släktens fiskebod är i dåligt skick. Den nuvarande faltaket är visserligen snyggt, men det skulle vara enklare att lägga på plåttak. Måste vi använda samma material?

Att byta takmaterial kräver normalt inte bygglov. Dock kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen gör då en bedömning ifall ändringen innebär kan påverka miljöns karaktär. Generellt kan man säga att ju mer enhetliga och äldre bodarna är, ju försiktigare ska man vara med att ändra tak- och fasadmaterial.


3. Vart kan jag vända mig med frågor om restaurering och material?

Om du har frågor och råd om vad som är lämpligt sätt att underhålla och ändra en fiskebod eller andra delar av ett fiskeläge så går det bra att i första hand kontakta en byggnadsantikvarie. De finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Gotlands museum.