Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor är den lag i Sverige som reglerar kommunal räddningstjänst. 

De första paragraferna i lagen innehåller allmänna bestämmelser som syftar till att ge alla människor likvärdigt skydd mot olyckor. Lagen definierar Räddningstjänst med de räddningsinsatser som stat eller kommunerna ansvarar för, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.
 

Lagen reglerar även de krav som ställs på privatpersoner som får kännedom om en olycka eller brand som kan innebära fara för någons hälsa eller miljön. Även företag och privatpersoner som bedriver farlig verksamhet eller verksamheter där olyckor kan få stora konsekvenser omfattas och man kan här läsa om vem som till exempel ansvarar för brandskyddet på en publik anläggning.

 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).