Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortbildning

Här kan du ta del av den fortbildning personalen har genomfört. (2014)

 

Utomhuspedagogik-Vad säger forskningen?- Vad säger erfarenheten?

 Personal från förskolorna Storken och Forellen var på fortbildning i utomhuspedagogik. Kursen gavs av organisationen "I ur och skur" www.iurochskur.se , tillsammans med Anders szczepanski, professor i utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet. www.liu.se/ikk/ncu

Under dagen fick personalen en rad idéer och uppslag på hur vi ska fortsätta/utveckla arbetet med utomhuspedagogik.

Kort saxat från beskrivningen av kursen: " Utomhuspedagogik är ett lärande där kontakten mellan natur och kulturlandskapet blir central och platsen för upplevelser och lärande lyfts fram. En växelverkan mellan boklig bildning och sinnlig erfarenhet där kroppen sätter tanken i rörelse. Utomhus skapas, genom upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras, ett lugnare läroklimat än inomhus. Vi inte bara ser och hör utan smakar, luktar, känner och berör."

 

utomhuspedagogik

Värdergrund och likabehandling

Den 23/4 deltog personal från Förskolan Storken i en kurs i värdegrundsarbete. Kursen omfattar 7,5 poäng och läses parallellt med arbetet. Information om kursen fortlöper.

Föreläsning-Ett inkluderande arbetssätt 15/8 2014

Den 15/8 erbjöds samtlig personal i Solbergalinjen en föreläsning om hur man når alla barn i våra verksamheter. Oavsett behov. Föreläsningen var en förmiddag och var väldigt bra!

Nu kanske man kunde tro att vi skulle få en massa verktyg att ta till. Olika "lådor" att ta fram vid olika tillfällen, men det handlade mer om att vi kan bli bättre på att identifiera vilka barn det här handlar om och att vi inte behöver vänta på eventuell diagnos innan vi lägger upp en arbetsplan.

Oavsett om man har en diagnos eller inte, visar forskningen på att alla barn mår bättre av pedagoger som är närvarande, förberedda och har tid till samtal. När det gäller gruppstorlekar är det inte garanterat att allt löser sig med mindre grupper. Vi har alla olika behov och man inte kan schablonisera gruppstorlekarna.

Ytterligare en viktig del i arbetet med barn är god föräldrakontakt. Dialogen mellan personal och föräldrar är avgörande i utvecklingen av ett hållbart arbetssätt med barnen och båda parter har ett ansvar i att kliniskt se till det bästa för varje barn. 

Sammanfattningsvis kan man säga att föreläsningen inte handlade så mycket om vilka diagnoser vi ska sätta på våra barn, utan snarare på hur vi måste kunna anpassa våra verksamheter till ett mer flexibelt arbetssätt som tillåter att man kan dela grupper, sitta ner med enskilda barn, växla verksamheter efter barngrupp.

Föreläsningar med Bo Hejlskov

NPF-utbildning (2016)

Hur man jobbar med App:en XNote 20160613