Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fårö Lauter 1:67 Helgumannen fiskeläge

Fiskelägen på Gotland

Inledning

Dessa riktlinjer är framtagna som vägledning  vid användning, ändring och  uppförande av fiskebodar och fiskeläger.

Syftet är att säkerställa de kulturhistoriska värden som Gotlands fiskelägen har, inte bara för enskilda bodägare utan främst  som ett gemensamt kulturarv öppet att besöka och ta del av för alla.

Det urval fiskelägen som pekas ut representerar ett antal olika kategorier typer, med sinsemellan olika karaktär och historisk betydelse. 

Här finns gårdsfiskelägen med några enstaka bodar uppförda under en kortare tid. Men också exempel på större fiskelägen som utvecklats under 1900-talet i takt med att bryggor och hamn gjorts i ordning.

Gemensamt för alla utpekade fiskelägen är att de representerar miljöer med ett högt kulturhistoriskt värde. Detta innebär i sin tur att inga ändringar får ske som kan riskera att förvanska bebyggelsens karaktär.

Vad innebär förvanskningsförbud?

Vad förvanskningsförbudet innebär för enstaka bodar och fiskelägen varierar beroende på bebyggelsens och den enskilda fiskebodens karaktär.

Gemensamt för samtliga fiskelägen gäller:

  • Ett övergripande mål är att fiskelägets karaktär och betydelse som värdefull kulturmiljö ska bevaras. Det ska vara öppet och tillgängligt att besöka för alla.

Därför tillåts inga åtgärder som innebär att fiskebodar eller fiskeläget uppfattas som privatiserat för fritidsboende eller som innebär att allmänhetens tillgänglighet till marken mellan fiskebodarna upplevs som begränsad.

 

  • Äldre bodar, länningar, lysarstänger med mera som finns i fiskeläget förmedlar spännande information om vår historia.

Därför ska enskilda bodar och bebyggelsens karaktär bevaras. Inga åtgärder får ske som innebär en förvanskning av de enskilda byggnaderna eller bebyggelsens karaktär. Underhåll och ändringar ska utgå ifrån bodarnas historiskt enkla förrådskaraktär.

 

  • Fiskeläget ska även i framtiden kunna användas för hamn- och fiskeverksamhet. Det är också viktigt att dess dess historiska användning med geistgard, lystänger finns kvar.

Därför får inga åtgärder ske som begränsar tillgänglighet till gemensamma ytor och funktioner inom fiskeläget.