Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gällande lagstiftning

Den lagstiftning som berör riiktlinjer för Gotlands fiskelägen är främst  Plan- och bygglagen (PBL) som behandlar åtgärder som är bygglovpliktiga respektive miljöbalken (MB) som reglerar vad man får göra inom ett strandskyddat område.

 

Gotlands kust även är skyddat som naturreservatet Gotlandskusten. Det skyddade området är generellt 100 meter men har i vissa mer värdefulla kustavsnitt utökats till 200 respektive 300 meter.

1. Värdefull kulturmiljö

För de fiskelägen som är utpekade som värdefulla kulturmiljöer i detta Kulturmiljöprogram gäller särskilda hänsynskrav och skyddsbestämmelser.  

Högst skydd har Tomtbod i Burs som är byggnadsminne med särskilda skydd enligt Kulturminneslagen.

Elva fiskelägen är utpekade som områden av riksintresse för kulturvården och är skyddade enligt Miljöbalken 4 kapitel. För samtliga utpekade fiskelägen gäller dessutom ett förbud mot förvanskning av byggnaden eller bebyggelsens karaktär enligt plan- och bygglagens 8 kap 13 §.

2. Detaljplan

Ett fåtal fiskelägen ligger inom ett detaljplanelagt område där strandskydd och naturreservatet delvis är upphävt. Där avgörs användning och utformning av fiskebodarna av de planbestämmelser som finns i detaljplanen. Brissund fiskeläge i Väskinde är ett exempel på ett fiskeläge som ligger inom en detaljplan. Där anger planen att området ska användas för ……

3. Strandskyddet

Strandskyddet ska värna dels värna den biologiska mångfald som finns vid kust och vattendrag, dels allmänhetens tillgänglighet till dessa områden.

Dispens från strandskyddet krävs för sådana åtgärder som kan tänkas påverka tillgänglighet och naturvärden. Det kan vara att ändra användning på en byggnad, anlägga en brygga eller uppföra en helt ny bod.

4. Naturreservatet Gotlandskusten

Naturreservatet Gotlandskusten har tillkommit för att förhindra att karaktären på väsentligt obebyggda områden förändras, begränsa störningar på fågellivet men också att förhindra åtgärder som kan riskera höga kulturvärden.

Tillstånd inom naturreservatet krävs från länsstyrelsen bland annat för att bygga en ny fiskebod eller ändra utformning eller användning på en befintlig fiskebod.

Tillstånd krävs även för icke bygglovpliktiga åtgärder samt åtgärder som inte omfattas av strandskydd, exempelvis att uppföra ekonomibyggnader för jordbruk.

5. Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen ska reglera vad som är lämplig användning för mark- och vattenområden genom att pröva åtgärder som är bygglovpliktiga.

Inom ett fiskeläge krävs bygglov för att väsentligt ändra användning på en byggnad eller uppföra nya byggnader. Ligger fiskeläget inom en detaljplan krävs även bygglov för fasadändringar som väsentlig ändrar bodens karaktär.