Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Värdefull kulturmiljö

Hos de gotländska fiskelägena sammanfaller en rad aspekter som gör att de upplevs som en viktig gemensam resurs för stora natur- och kulturvärden.

Här finns enstaka äldre byggnader som i ett traditionellt kulturhistoriskt perspektiv kan utpekas som värdefulla.

Annat ger genom storlek material och byggandesteknik viktig information om gotlänningarnas livsvilkor.

Vid fiskelägena finns ofta också äldre anläggningar som länningar, lysstänger, garngårdar och båtar eller senare tiders rökar, kajer eller vinschar.

Tre klassificeringar:

De fiskelägen som omfattas av denna policy är i första hand de som bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

1. Byggnadsminnen
Endast ett fiskeläge, Tomtbod i Burs, är skyddat som byggnadsminne. Motivet för byggnadsminnesförklaringen var att Tomtbod var Gotlands bäst bevarade storfiskeläge.
 

2. Kulturmiljö av riksintresse
De elva fiskelägen som utpekats som riksintresse för kulturminnesvården (1987) beskrivs som särskilt genuina fiskelägesmiljöer i landskap av högsta skyddsklass med ålderdomliga strandbodar.
 

3. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla
Bedömningen av fiskelägenas relativa kulturhistoriska värde skiftar över tiden.

Av de nio högst värderade lägena i 1973 års inventering var det endast fyra som gavs status som riksintresse vid bedömning 1987.

Idag finns en bredare syn på det kulturhistoriska värdet. Det är inte bara de mest ålderdomliga lägena och bodarna ses som värdefulla. Även 1940-talets bodar för yrkesfiskare berättar en del platsens historia och är av intresse att bevara.

2010 upprättade Region Gotland och Gotlands Museum en utökad lista över fiskelägen som bedömdes vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Listan ligger till grund för urvalet i denna policy.

För dessa utpekade fiskelägen gäller ett utökat skydd genom förvanskningsförbudet enligt Plan- och Bygglagen (PBL).