Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Stefan Persson
Avdelningschef och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

Johann Malmström
Tillväxtchef (tf)
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbar regional utveckling och tillväxt

Gotlands utveckling och tillväxt angår oss alla - oavsett om vi är företagare, tjänstepersoner, föreningsmedlemmar, förtroendevalda eller invånare. En framgångsrik hållbar tillväxt förutsätter att det finns en stark gemensam vilja och framtidstro.

Regionalt utvecklingsuppdrag

Sedan den 1 juli 1997 ansvarar Region Gotland även för det statliga regionala utvecklingsuppdraget vilket innebär ansvar för regionalt utvecklings- och tillväxtarbete och transportinfrastruktur ingår.

Det handlar om att samla aktörer som bland annat högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi, att samordna och skapa mötesplatser och nätverk och att ansvara för att utvecklingsarbetet kontinuerligt följs upp.

En hållbar regional utveckling och tillväxt handlar om att ha en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem.

Region Gotlands roll

Region Gotland har i rollen som myndighetsutövare huvudansvaret för hur välfärdstjänsterna levereras och en mer stödjande roll när det gäller affärs- och företagsutveckling.

Tillväxtpolitik

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om hållbara åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Politikområdet omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.