Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Stenkyrka

Lickershamn

Lickershamns fiskeläge har en lång historia. Men de rödmålade bodarna, ett tjugotal i rader utefter hamnvägen, har i de flesta fall byggts i samband med hamnens utbyggnad på 1930-talet. Under 1940-talet byggdes ett salteri.

I hamnen finns också en fiskarebostad och en vägbod.

Två skiftesverksbodar är sannolikt från 1700-talet.

Under somrarna säljs fisk i en av hamnbodarna.

Fiskeläget och hamnen bildar en välbevarad kulturmiljö från mitten av 1900-talet.
 

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Lickerhamn som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.