Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Othem

Vid  Sjuströmmar och Bogeviken har det viktigaste fisket för Othem och Boges gårdar traditionellt bedrivits.

Vid fiskens lektider – då id, abborre och mört och ål gick in genom strömmarna till Bogeviken – fanns gott om fisk.

Fisket i strömmarna avtog från 1850-talet och upphörde helt ungefär 100 år senare.

Sjuströmmar

Sjuströmmar består av ett tiotal bodar på båda sidor av vägen som klyver fiskeläget i två delar.

Fiskeläget har som mest haft ett femtontal bodar som i första hand var redskapsbodar och stall. 

Sjuströmmar är ett väldokumenterat fiskeläge med lång och kulturhistoriskt intressant historia, där fisket bedrivits under ett för gotländska förhållanden speciella förhållanden.