Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Norrlanda

Hammars

Hammars fiskeläge är dokumenterat sedan 1700-talet då både båthamn och båthus är markerade på karta.

Fiskeläget, där samtliga socknens gårdsparter samt tre Hörsnegårdar fiskat tillhör Gotlands mera kända.

I en ängesliknande miljö står ett tiotal bodar på rad innanför en brygga och några gamla länningar. Tre av bodarna är äldre bulbodar medan de övriga har uppförts vid mitten av 1900-talet.

Fiskeläget representerar en ålderdomlig tradition och bebyggelsemiljö kopplad till sockengemensam organisation.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Hammars som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.
 

Hammars i Norrlanda, Jungfruburen