Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Vamlingbo

1973 utpekades Holm, Norebod, Västlands länningar samt Grumpe utpekades som särskilt värdefulla fiskelägesmiljöer.

Senare har Holms fiskeläge utvalts som en av 11 fiskelägen på Gotland som är av riksintresse för kulturmiljön. Det är ett välkänt fiskeläge, ovanligt välbevarat med knappt tio bodar i sten från 1800-talet, delvis sammanbyggda, alla med radtäckta flistak.
 

Holm

Holm är ett vackert och ålderdomligt fiskeläge med fem bodar, varav fyra dubbelbodar, tätt intill varandra på rad med långsidan mot havet.

Bodarna är från 1800-talet. De var mycket nergångna under 1950-talet och har därefter restaurerats.

I dubbelbodarna har endast ena halvan eldstad vilket tyder på att den andra halvan var tänkt enbart för redskapen.

 

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Holm som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.
 

Norebod

Ett välbevarat fiskeläge med elva bodar, främst i sten, från 1700- och 1800-talen.

De flesta av bodarna har spåntak. Men här finns även faltak och ett flistak.

1932 byggdes en liten brygga och de stenlagda länningarna övergavs.

1997 göts nya cementbryggor. Västerut bakom bodarna finns ett gistrum.

Fiskeläget är omgärdat av stenvast.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Norebod som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.

Klasen

Klasen är ett litet fiskeläge vid Kättelvik

1973 fanns två stenbodar med flistak och två träbodar med faltak, samt en redskapsbod och ett torrdass.

Inga av bodarna är gamla. Alla fungerade redan då som fritidshus med upplagda steninhägnader.

 

Grumpe - Grumpbod

Grumpe eller Grumpbod ligger i en svag sluttning med utblick över viken. Ett tiotal länningar på udden  ger läget en stark karaktär.

De fyra stenbodarna är sannolikt uppförda under 1880-talet eller i början av 1900-talet.

Här ligger också ett ganska förfallet båthus med spåntak.

Läget har tidigare också fungerat som utskeppningsplats för slipstenar som tillverkades för stenindustrin i Burgsvik.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Grumpe som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.

Västlandslänningar S:33

Fiskeläge för Västlandsgårdarna.

Här finns gamla stenbyggnader varav den ena är lite kombinerad båtbod och fiskebod.

I Strandkanten finns fem länningar och två lite enkla pirar.