Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Fårö

Längs Fårös långa kuststräcka finns ungefär 35 gamla fiskelägen. 

De vittnar om husbehovsfiskets betydelse och de glest liggande gårdarnas  villkor.

Helgumannen, Lauters/Jauvika, Västriv/Ulsbod och Hammars fiskelägen har pekats ut som särskilt värdefulla ett kulturhistoriskt perspektiv.

Helgumannen fiskeläge

Helgumannen på Fårö

Helgumannen ligger öppet på en klapperstensstrand. Här finns ingen hamnanläggning. Båtarna dras upp direkt på stranden.

Vid Helgumannen finns ett tiotal bodar,varav fyra är byggda i sten. Bodarna är uppförda från 1700-talet till 1900-talets början – samt ett par stenbodar som från senare tid.

Två av stenbodarna har låga väggar och är mycket ålderdomliga och sällsynta.

Helgumannen är ett av Fårös och Gotlands mest kända fiskelägen. Lägets bebyggelsemiljö är typisk för det äldre gotländska kustfisket och utgör en vacker bild i kulturlandskapet.

Helgumannen är en utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.

 

Hammars

Stenvast vid Hammars på Fårö

Hammars vid Alsnäsvikens södra strand (Austur) är ett litet gårdsfiskeläge med tre bodar, några gamla länningar och en jordkällare.

En av bodarna har byggts efter 1973.

De två äldre bodarna, sannolikt från 1800-talet är uppförda med kallmurade flis.

Hammars är ett väl bibehållet gammalt fiskeläge.

Jauvika fiskeläge - Lauterhorn

Jauvika fiskeläge på Fårö

Jauvika ligger vid i Lauterviken (Västur) och består av ett 40-tal bodar i sten och trä från 1700-talet till mellankrigstiden.

Många bodar är från 1800-talet och blandas med bodar från början av 1900-talet. Endast enstaka senare tillkommande bodar gör Jauvika till ett intressant tidsdokument för mellankrigstidens fiskesituation, innan en ny hamn byggdes vid Lauterhorn

Några av fiskelägets stenbodar är av staplad sten utan puts. Med dörren mitt på gaveln har detta stilmässigt ett ursprung i vikingatidens bostadshus.

Här finns rekonstruktioner av en bulbod samt en knutbod.

Under den senaste aktiva fiskeperioden (1930-talet) byggdes ett salteri på platsen. Detta är kvar intakt och används som samlingslokal för bodägarna.

En enkel brygga hör till fiskeläget.

Jauvika är en utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.

 

 

Ulsbod/Västriv fiskeläge

Ulsbod/Västriv på Fårö, flygbild tagen 1973

Ulsbod/Västriv är ett litet fiskeläge vid Alnäsvikens norra strand (Austur).

Fiskeläget består av bodar i sten och trä från 1700-talet till 1900-talets början. Bodarnas storlek varierar.

En synnerligen liten knuttimrad bod kan vara äldre och tillhör i så fall Gotlands äldsta bevarade träbyggnader.

Ett par stenbodar har förfallit och är ruiner.

En båtbod i sten är uppförd i strandkanten vid sidan av en tämligen modern brygga.

Ända fram till 1970-talet bedrevs ett omfattande husbehovsfiske vid Ulsbod, där en gammal länning och delar av gistgården användes. Förändringarna hade dock börjat. Av de sju bodarna var två i mycket dåligt skick och en nyttjades för övernattningar.

Ulvsbod/Västriv fiskeläge har ett stort kulturhistoriskt intresse då det minner om husbehovsfiskets traditioner långt in i modern. Fiskelägesmiljön utpekades som kulturhistoriskt särskilt värdefull  i 1982 års kulturminnesprogram.