Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevutveckling gymnasieskola - demografi

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Årselever 1667 1644 1648 1662 1661 1638
Årkurs 1 - ht 566 564 526 577 552 491

Elevstatistiken är hämtad från admsystem Proocapita och avser folkbokförda
barn/ungdomar i Region Gotland i de tidigare skolformerna.

I staistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga
inte medräknade.