Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultat och måluppfyllelse

I resultatsammanställningarna redovisas

  • resultat av uppföljningar (elev-/deltagarenkäter, kunskapsresultat, betygspoäng m.m i gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola)
  • elevstatistik
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar

Nyckeltal kan även hittas i kommunbladet med samlad jämförelsestatistik för landets kommuner.

Verksamhetsplan

I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan ingår de övergripande målen från Region Gotlands koncernstyrkort som är tillämpliga för förvaltnings verksamheter, samt nämndernas egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen ser för att nå målen samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena.

Verksamhetsplanen beslutas av barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Verksamhetsplan för år 2021

Jämförelser

Kolada

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Kolada visar exempelvis nyckeltal på utbildningsområdet som är lämpade för jämförelser. T.ex andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet och andelen elever som tar gymnasieexamen.

Öppna jämförelse, kommun- och regiondatabasen Kolada 

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Bland annat gymnasieskola.

Öppna jämförelser - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan. Frågorna berör t.ex studiero, trygghet, värdegrund stimulans och anpassningar.

Skolenkäten genomförts numera en gång per år. Alla skolor i landet deltar i enkäten, under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten - Skolinspektionen