Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering

I skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet först ska lämnas till ansvarig rektor/chef eller motsvarande ledningsfunktion för att sedan slussas vidare till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Syftet är att öka den enskildes inflytande  och att snabbare kunna åtgärda de brister som uppstår.

  • Inkommen synpunkt, klagomål eller beröm registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet. Är synpunkten eller klagomålet av allvarligare karaktär, riktade till en enskild person med mera – ska ärendet lämnas över till närmaste chef.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet att det inkommit och vem som är handläggare.
  • Handläggaren skriver svar till den som lämnat in synpunkten/klagomålet alternativt förslag till svar som lämnas till förvaltningens ledningsgrupp eller till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
  • I de fall som ärendet går till förvaltningens ledningsgrupp eller till nämnden, svarar nämndsekreteraren den som lämnat in synpunkten/klagomålet.
  • Svaren registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.