Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avstängning

En studerande kan i vissa fall stängas av helt eller delvis från undervisningen inom den kommunala vuxenutbildningen. Till exempel vid fusk eller ordningsstörande uppträdande. Avstängning kan få konsekvenser för din studieekonomi. 

Rektor får avstänga studerande tillfälligt under 14 dagar under förutsättning att det är nödvändigt med hänsyn till risk för andra studerande eller personal. Beslutet ska meddelas skriftligt och ha omedelbar verkan. Rektor fattar ett sådant beslut i avvaktan på att ärendet om avstängning tas upp i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

För tillfällig avstängning och förvisning krävs en systematisk dokumentation. Den görs av utbildningsanordnaren.  

Disciplinära åtgärder som kan vidtas enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning:

6 Kap.
4 §. Om en deltagare inte kan anpassa sig till de arbetsformer som utbildningen bygger på eller, i fall där arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik ingår i utbildningen, visat sig uppenbart olämplig i den praktiska tjänstgöringen, får deltagaren skiljas från utbildningen.

5 §. Om en deltagare gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarligare förseelse, eller om deltagaren uppträtt olämpligt vid upprepade tillfällen eller deltagarens uppförande på annat sätt kan antas inverka skadligt på andra deltagare, får deltagaren avstängas från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor eller förvisas från kommunens eller landstingets kommunala vuxenutbildning för en viss tid, högst ett och ett halvt år.

Om en deltagare står under åtal för gärningen, får deltagaren förvisas på grund av den endast om han eller hon erkänt denna eller om en domstol funnit utrett att deltagaren begått gärningen.

6§  Frågor om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen.