Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Betyg

Det är Skolverket som fastställer de nationella kursplanerna och betygskriterier. Varje skola anpassar kursplanerna till sin verksamhet i lokala arbetsplaner. Vid kursstart informerar läraren om detta.

Betyget A är det högsta betyget och F motsvarar icke godkänt.

  • I grundläggande vuxenutbildning ges betygen G- Godkänt och IG – Icke godkänt
  • I gymnasial vuxenutbildning ges betygen A-F
  • I svenskundervisning för invandrare (SFI) ges betygen G- Godkänt och IG – Icke godkänt 

Grundläggande vuxenutbildning

För att få ett slutbetyg från grundläggande nivå krävs minst betyget G i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällsprogram.

Gymnasial vuxenutbildning

På gymnasienivå finns det två olika examina - yrkesexamen och högskoleförberedande examen.

En yrkesexamen ska innehålla 2400 poäng. Lägst betyget E på 2250 poäng. Lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1. Lägst betyget E i ett gymnasiearbete. Betyg i en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne. Sedan också betyg i kurser som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med högst 1800 poäng. För grundläggande behörighet till högskolan behöver det kompletteras med ytterligare kurser.

En högskoleförberedande examen ska innehålla 2400 poäng. Lägst godkänt i 2250 poäng. Lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk 1, 2 och 3, Lägst betyget E i engelska 5 och 6 och lägst betyget E i Matematik kurs 1 b eller c. Lägst betyget E i ett gymnasiearbete. Betyg på en eller flera kurser i: Samhällskunskap, Religion, Naturkunskap, Historia och i vissa fall mer Matematik. Övriga betyg skall till övervägande del vara satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Du som läst kurser inom Komvux har rätt att få ett dokument som visar vilka kurser du har genomfört och vilka betyg du erhållit på kurserna. Vill du ha ett Utdrag ur betygskatalogen får du själv bestämma vilka kurser som ska ingå i dokumentet.

Du som påbörjat en gymnasieutbildning tidigare kan i vissa fall få ett slutbetyg. Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Betygssamtal
Lärare i respektive grupp ger utvecklingssamtal/mitterminssamtal och betygssamtal under kurstiden.