§ 163 Avslutning

Utskrivet från: http://gotland.se/6804
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 163
Avslutning

Ordföranden Torsten Gislestam tackade i ett tillbakablickande anförande samtliga ledamöter och ersättare samt förvaltningen för ett mycket gott samarbete under det gångna året och hela den gångna mandat perioden och tillönskade samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Särskilda tack och överlämnanden av en liten minnesgåva skedde till de avgående ledamöterna Björn Dahlström, Lars-Erik Benneck, Jan-Eric Granwald och Mona Magnusson, och till ersättarna Peter Melander, Valdemar Falck, Lena Lind, Maud Steen och Hamdi Özyurt. Samtliga tackade ordföranden och även förvaltningen för ett gott samarbete under den gångna perioden.

Vice ordföranden Margareta Persson tackade på nämndens vägnar ordföranden
för ett gott samarbete och tillönskade honom en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Ledamoten Mona Magnusson tackade å minoritetens vägnar ordföranden, vice ordföranden samt förvaltningen för ett bra samarbete under perioden.

Förvaltningschef Ulla Peterson tackade å förvaltningens vägnar nämnden för ett gott samarbete och ett bra stöd under den gångna perioden och tillönskade samtliga en God Helg.