§ 152 Gotlands kommuns revisorer, intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/6803
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 152
Gotlands kommuns revisorer, intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden

Au § 170
Dnr 2002/241-00
Gotlands kommuns revisorer 2002-11-11
Adm. avdelningen 2001-11-20
Komrev har, på uppdrag av Gotlands kommuns revisorer, genomfört en granskning av den interna kontrollen inom kultur- och fritidsnämnden. Granskningen som syftat till att bedöma förvaltningens kontrollsystem och den interna kontrollen har
omfattat sex viktiga rutiner. Särskild vikt har lagts vid att studera om rutinerna är dokumenterade samt om de innehåller tillräckliga kontrollmoment.

Rapporten har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för åtgärder samt till kommunstyrelsen för kännedom.

Administrativa avdelningen har upprättat förslag till skrivelse som svar till revisorerna.
Arbetsutskottets beslut
  • Svar till revisionen avges i huvudsaklig överensstämmelse med framlagt förslag.
Mats Renborn, Komrev redovisade metoden för den genomförda undersökningen och de slutsatser som medtagits i rapporten.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.