§ 153 Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/6802
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 153
Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun

Au § 171
Dnr 2002/243-00
Ledningskontoret 2002-11-08
Adm. avdelningen 2002-11-18
Ledningskontoret har för yttrande överlämnat förslag till regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun till nämnder och förvaltningar.

I missivet nämns att förslaget är en utveckling av nu gällande regelverk och att målstyrningen för kommunledningen skall ske enligt modellen ”balanserad styrning”, vilket dock inte innebär något omedelbart krav på förvaltningen att använda denna modell.

Administrativa avdelningen har upprättat förslag till yttrande över förslaget.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med framlagt förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.