§ 154 Omdisponering av medel till investeringsbudget

Utskrivet från: http://gotland.se/6801
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 154
Omdisponering av medel till investeringsbudget

Au § 172
Dnr 2002/253-04
Adm. avdelningen 2002-11-21
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 100 tkr, i enlighet med gällande regelverk, överförs från drift till investeringsbudgeten. Behovet av ytterligare investeringsmedel är stort bl. a med hänsyn till erforderliga kompletteringar av IT- utrustning dels för de nya ekonomi- och personalsystemen, dels för uppdatering till Windows 2000. I investeringsbudget 2003 har endast erhållits 300 tkr som skall täcka hela förvaltningens totala investeringsbehov avseende reinvesteringar avseende IT och inventarier mm.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Överföring av 100 tkr från drift till investeringsbudgeten genomförs under förutsättning att nämndens driftöverskott uppgår minst till beräknade 1 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Överföring av 100 tkr från drift, 0902-429, till investeringsbudgeten, 0903-420-10916, genomförs under förutsättning att nämndens driftöverskott avrundat uppgår minst till beräknade 1 mkr.