§ 156 Klinte Bygdegårdsförening, driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/6799
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 156
Klinte Bygdegårdsförening, driftbidrag

Au § 176
Dnr 2002/252-71
Fritidsavdelningen 2002-11-22
Fritidavdelningen redogör i tjänsteutlåtande för gällande avtal mellan Klinte Bygdegårdsförening och kommunen. Enligt detta disponerar föreningen kommunägda lokaler i Klinteskolan för eget bruk och för uthyrning riktad mot allmänheten på icke skoltid. Inventarierna ägs av föreningen. Det ursprungliga avtalet tecknades mellan föreningen och fastighetskontoret. Enligt nu gällande avtal har föreningen ett stöd på från kommunen på 65 000 kr. Utöver bidraget har föreningen tillgång till fri el- och vattenkonsumtion.

Nu gällande avtalsinnehåll fastställdes av kommunstyrelsen 1985-05-21, § 237 och bidraget för åren 2001 och 2002 av kultur- och fritidsnämnden, § 9/01.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att föreningen erhåller driftbidrag med 68 000 kr/år under två år med början 2003.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Klinte Bygdegårdsförening erhåller driftbidrag med 68 000 kr/år under två år med början 2003.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämndens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.