§ 157 HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan på Gotland, avtalsreglerat bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/6798
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 157
HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan på Gotland, avtalsreglerat bidrag

Au § 177
Dnr 2002/251-71
Fritidsavdelningen 2002-11-22
Fritidsavdelningen redovisar i tjänsteutlåtande genomförda förhandlingar med Handikappföreningarnas Samarbetsorgan på Gotland, HSO, samt förslag till överenskommelse med organisationen, avdelningen redovisar dock inget ställningstagande om bidragets storlek

I tjänsteutlåtandet redovisas att HSO vid ett flertal tillfällen till såväl kommun-ledningen som kultur- och fritidskontoret ansökt om utökade bidrag för sin verksamhet. Man har informerat om föreningens ökande administration för kansliet på Tjelvarvägen 15 i Visby och dess roll som rörelsens part gentemot kommunen i stort.

Vid föredragningen framkom att organisationen önskar bidrag med ca 230 tkr i stället för erbjudna 180 tkr. Bidraget föreslås gälla under tre år med början 2003.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • HSO erhåller ett treårigt avtalsreglerat verksamhetsbidrag med 180 000 kr/år enligt föreliggande förslag.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtalet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.