§ 158 Svenska Psoriasisförbundets länsavdelning på Gotland, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/6797
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 158
Svenska Psoriasisförbundets länsavdelning på Gotland, ansökan om bidrag

Au § 178
Dnr 2002/256-71
Svenska Psoriasisförbundets länsavdelning på Gotland 2002-11-26
Fritidsavdelningen 2002-11-27
Svenska Psoriasisförbundet, Länsavdelningen Gotland hemställer om omprövning av delegationsbeslut att inte medge kommunalt bidrag för verksamhetsåret 2002.

Skälet till avslaget är att ansökan inkom 2002-09-04, sju månader efter
ansökningstiden utgång den 31 januari. Med ansökan var bifogat ett meddelande att föreningen lagt ansökan på kommunens brevlåda i Visby den 21 juni 2002.

Föreningens ansökan för 2001 inkom 21 februari, även den för sent. Fritidsavdelningen behandlade ansökan välvilligt och bidrag utbetaldes.

Fritidsavdelningen redovisar i tjänsteutlåtande att bidragsansökan från Svenska Psoriasisförbundets länsavdelning på Gotland har prövats av fritidsavdelningen men att tidigare tagna beslutet kvarstår.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Beslutat avslag kvarstår.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.