§ 159 Föreningen Roxy - ansökan om bidrag för hyreshöjning och ansökan om projektmedel för nyetablering och omstart i nya lokaler

Utskrivet från: http://gotland.se/6796
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 159
Föreningen Roxy - ansökan om bidrag för hyreshöjning och ansökan om projektmedel för nyetablering och omstart i nya lokaler

Au § 179
Dnr 2002/187-76, 2002/226-76
Föreningen Roxy 2002-09-02, 2002-10-15
Kulturavdelningen 2002-11-21, 2002-12-04
Kulturavdelningen redovisar att överläggningarna mellan inblandade parter och Hyresnämnden resulterat i en förlängning av hyresavtalet med ett år. Hyran ökar med 36 000 kr.

Kulturavdelningen föreslår att föreningen erhåller ökat bidrag med beloppet för 2003. Anslaget täcks i internbudget 2003.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Föreningen Roxy erhåller ökat hyresbidrag med 36 000 kronor om föreliggande förslag till hyresavtal tecknas.
  • Tidigare inlämnad ansökan om projektmedel avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.