§ 151 Ekonomisk uppföljning

Utskrivet från: http://gotland.se/6792
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-12-18

§ 151
Ekonomisk uppföljning

Dnr 2002/268-04
Adm avdelningen 2002-12-17
Administrative chefen redovisade den ekonomiska uppföljningen för november.

Av redovisningen framgick att det tidigare redovisade resultatet, ett överskott på 1 mkr, innebärande ett resultat i spannet 0,5-1,5 mkr, fortfarande gäller.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Uppföljningen läggs till handlingarna.