Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Politisk organisation

Den högsta beslutande församlingen i Region Gotland är regionfullmäktige.

Regionfullmäktige har under sig ett antal nämnder, däribland regionstyrelsen.

Regionstyrelsen är den nämnd som ska ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamheter och även över de verksamheter som bedrivs i bolagsform.

Regionstyrelsen har även hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställer regionfullmäktiges beslut och bereder eller yttrar sig över ärenden till regionfullmäktige.

Nämnderna svarar för den verksamhet som regionfullmäktige tilldelar budget för.