Kontakt

Postadress:
Garda förskola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
Regnbågen 070-083 27 64
Solkatten 070-447 72 41

Tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Värdegrund

På vår förskola arbetar vi aktivt för att värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet. Det är viktigt för att varje barn ska känna sig trygga och kunna utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Vårt värdegrundsarbete gestaltar sig bland annat genom temaarbeten, forumteater, alla våra dagliga rutiner (t.ex. mat och påklädning) samt genom pedagogernas förhållningssätt – att vara goda förebilder!

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Om­sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Förskolans läroplan)

Språkutveckling:
På vår förskola lägger vi stor vikt vid varje barns språkutveckling. Språket är grunden för all utveckling, exempelvis för att utveckla varje barns självkänsla, matematiska förmåga, demokratiska värderingar eller förståelse för naturvetenskap. Vi gör språket synligt genom att sätta ord på barnens tankar, känslor och saker som finns i dess miljö. Vi rimmar, ramsar, sjunger och läser mycket böcker.

Vår barnsyn:
Vi arbetar för att stärka och uppmärksamma ALLA barn, VARJE dag. Vi tror på det kompetenta barnet och alla dess möjligheter!

Vi vuxna:
Vi vuxna skall vara bra förebilder och engagerade medupptäckare i barnens resa genom sin förskoletid.

Föräldrainflytande och löpande information:
Vi vill ge föräldrarna möjlighet att känna sig delaktiga i sina barns dag och vardag på förskolan. Varje månad delar vi ut månadsbrev till alla familjer där vi informerar om kommande månads händelser och påminner om viktiga saker. Vi värdesätter den dagliga kontakten och en öppen dialog om hur barnet mår och utvecklas.