Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frånvaro och ledighet

Ledighet
Eftersom studietakten vid den kommunala vuxenutbildningen är hög bör du endast i undantagsfall söka ledighet. Gäller det några enstaka timmar eller någon dag så bör du tala med läraren i de grupper som blir berörda. Gäller det fyra dagar eller mer måste du göra ansökan på blanketten Ansökan om ledighet.

Deltar du inte i lektionsarbetet är du skyldig att hålla dig informerad om vad gruppen har gjort under lektionerna samt vilka hemuppgifter som är aktuella. Extra stödundervisning erbjuds ej på grund av ledighet.

Sjukanmälan
Har du någon form av ekonomiskt studiestöd gör du själv sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen. Vid sjukdom, längre än sju kalenderdagar, lämnar du in läkarintyg till Försäkringskassan. Du ska även visa ditt läkarintyg för berörda lärare.

Frånvaro
Vid ogiltig frånvaro mer än tre veckor, följer lärare eller studievägledare upp detta med samtal angående möjligheter till fortsatta studier. Om frånvaron fortsätter mer än fyra veckor rapporteras Avbrott i kursen till CSN. Ekonomiskt studiestöd kan då dras in.

Kursavbrott
Har du för avsikt att avbryta studierna helt eller delvis, måste du kontakta studie- och yrkesvägledare eller vår expedition. Kanske kan vi hitta en gemensam lösning på eventuellt uppkomna svårigheter. Lånade böcker återlämnas till Vuxbiblioteket.

Om du har studiestöd från CSN anmäler du kursavbrott till CSN.