Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nämndförkortningar

Handlingarna registreras i respektive nämnds diarium. I sökportalen visas endast nämndernas förkortningar.

Här följer en lista på vad förkortningarna betyder:

RF = Regionfullmäktige
 
RS = Regionstyrelsen
 
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
 
GVN = Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
 
MBN = Miljö- och byggnämnden
 
SON = Socialnämnden
 
TN = Tekniska nämnden
 
PAN = Patientnämnden
 
ÖFN = Överförmyndarnämnden