Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Postadress: Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-gvn@gotland.se
(*Ärenden som rör verksamheterna inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola, ungdomsgårdar, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt kommunala aktivitetsansvaret)   

Gymnasieantagningen
Telefon: 0498 - 26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Mer kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klagomål, synpunkter och beröm

Berätta gärna för oss vad du inte är nöjd med och vad du tycker vi gör som är bra. Dina åsikter bidrar till att utveckla vår verksamhet och att fel och brister kan rättas till. Skollagen ställer krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Gör så här

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till den person, enhet eller avdelning som berörs eller till den rektor eller chef som ansvarar för verksamheten. Om du upplever det svårt att framföra det du tycker direkt till verksamheten finns det möjlighet att skicka in det till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen via vårt webbformulär eller blankett.

Självklart får du skicka in dina synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand. Vårt mål är att du ska få svar inom fem arbetsdagar. Vissa ärenden kan vara mer komplicerade att hantera och kräva mer tid.

Om du inte är nöjd med svaret kan du begära att överordnad chef gör en förnyad prövning av ärendet.

Vad händer med det som lämnas in?

Alla synpunkter, klagomål eller beröm som kommer in databehandlas och registreras. De blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning