Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kö och placering

 

Så beräknas kötiden

Ködatum är det datum som ansökning kommit in och blir registrerad - dock tidigast barnets sexmånadersdag. För att du ska kunna garanteras en plats behöver du anmäla ditt barn senast fyra månader innan barnet ska börja.

Turordning för kö till barnomsorg är:

  1. Beviljad förtur (barn i behov av särskilt stöd)
  2. Syskonförtur dvs barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  3. Rak kö dvs enligt ködatum (barnet ska också vara placeringsbart utifrån önskat placeringsdatum) Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag

Fristående huvudman för förskola och fritidshem har sina egna köer. Du som är intresserad av att ställa ditt barn i kö i fristående verksamhet behöver kontakta respektive anordnare.

Hur snabbt kan man få en plats i förskolan?

Erbjudande av plats regleras i skollagen där det står att plats ska erbjudas vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Särskilda hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål.

Region Gotland har fyra månaders garanti vilket innebär att plats till kommunal förskola/pedagogisk omsorg ska erbjudas på önskat placeringsdatum (tidigast på barnets 1-årsdag). Om detta inte är möjligt ska plats erbjudas inom fyra månader efter att ansökan inkommit och registrerats (= ködatum).

Plats erbjuds barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier, politiska eller fackliga uppdrag. För att erbjudas plats ska behovet vara minst en månad per tillfälle.