Kontakt

Johan Weimer
verksamhetscontroller

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via en digital webbenkät och via telefonintervjuer.

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lo­kalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas ar­bete med att planera, leda och styra hälso- och sjuk­vården.

Målet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående. Resultaten avser även att komplettera övrig uppföljning inom hälso- och sjukvården, till exempel Nationell Patientenkät.